Go by Example 中文:变量

在 Go 中,变量 被显式声明,并被编译器所用来检查函数调用时的类型正确性

package main
import "fmt"
func main() {

var 声明 1 个或者多个变量。

  var a string = "initial"
  fmt.Println(a)

你可以申明一次性声明多个变量。

  var b, c int = 1, 2
  fmt.Println(b, c)

Go 将自动推断已经初始化的变量类型。

  var d = true
  fmt.Println(d)

声明变量且没有给出对应的初始值时,变量将会初始化为零值 。例如,一个 int 的零值是 0

  var e int
  fmt.Println(e)

:= 语句是申明并初始化变量的简写,例如这个例子中的 var f string = "short"

  f := "short"
  fmt.Println(f)
}
$ go run variables.go
initial
1 2
true
0
short

下一个例子: 常量.